Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o naborze.

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

w Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie:

Tutor

Wymiar etatu: ½ etatu, umowa o pracę

Na podstawie umowy o pracę do dnia 30 listopada 2020 roku

w ramach Projektu „Aktywni niepełnosprawni II”, Nr RPKP.09.02.01-04-0027/18

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.1Aktywne włączenie społeczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Do pobrania: Wymagania dotyczące stanowiska Tutor.