Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Tutor Na Rynku Pracy

Tutor Na Rynku Pracy

Projekt „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU” realizowany był ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Zadanie zakładało stworzenia pilotażowego projektu szkolenia tutorów pracujących z osobami bezrobotnymi. W ramach projektu zostały przeszkolone osoby według autorskiego programu szkolenia. W tym celu przeprowadziliśmy rekrutację tutorów. I etap skoncentrowany był na szkoleniu tutorów, kolejny na bezpośredniej pomocy osobom bezrobotnym, dzięki metodzie tutoringu. Wyżej wymienioną metodą zostaną objęte osoby bezrobotne, którym brakuje przede wszystkim motywacji do pracy i zdobywania nowych kwalifikacji, gdzie konieczna jest zmiana postawy osoby do dalszego poszukiwania pracy, „zarażenie nawykiem/ obowiązkiem pójścia do pracy” i czerpaniem korzyści zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Podstawowym celem realizacji zadania było opracowanie innowacyjnej metody pracy z osobami bezrobotnymi opartej na tutoringu oraz aspekcie społecznym problemu bezrobocia. Wyszkoliliśmy 16 osób – tutorów, przygotowaliśmy 1 program szkolenia tutorów, stworzyliśmy sieć osób (tutorów), wzmocniliśmy umiejętność indywidualnego wspierania osób, które wzięły udział w projekcie. Rezultatem ma być poprawa jakości osób bezrobotnych poprzez zindywidualizowaną, długotrwała i systematyczną pracę.

Kwota dotacji: 40.000 zł