Działaj lokalnie

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Działaj Lokalnie

Cel programu

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Nasze Stowarzyszenie jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie od 2015 roku. W ramach programu współpracujemy z Gminą Chełmża, Gminą Grudziądz, Gminą Lisewo, Gminą Wąpielski Gminą Książki.

Tu możesz sprawdzić jakie projekty są realizowane w ramach XI edycji Działaj Lokalnie. (odnośnik do podzakładki XI Edycja DL)

Kto może ubiegać się o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo które nie miały wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie” organizacje ostatecznie przekazujące środki (ODL) są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. Ma to duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów w „Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnych komisji grantowych skupiających niezależne autorytety i darczyńców. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Pracownicy ODL:

Koordynator – Monika Kierzkowska


Regulamin oraz klauzula informacyjne

Regulamin – Regulamin konkursu

Klauzula Informacyjna – pobierz plik WORD


Dokumenty potrzebne do realizacji projektu.

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie – pobierz  plik WORD

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie – pobierz plik WORD

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku – pobierz plik WORD

Oświadczenie partnera lub darczyńcy – pobierz plik WORD

Prośba o zmianę w harmonogramie lub budżecie – pobierz plik WORD

Wniosek o wypłatę transzy – pobierz plik WORD

Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy – pobierz plik WORD

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć – pobierz plik WORD

Regulamin DL2023

Regulamin DL2024

05 karta oceny formalnej 2023

karta oceny merytorycznej 2023

Logo do pobrania:

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU
DZIAŁAJ LOKALNIE 2023

 

Wyniki DL 2023